Wie zijn wij

Organisatie van Kledingbank gemeente Voorst e.o.

Bestuur van Stichting Kledingbank gemeente Voorst e.o bestaat uit 3 bestuursleden.
Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

De bestuursleden hebben een goede binding met de Voorster samenleving. Het bestuur opereert onafhankelijk en legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten.

Per juni 2021 bestaat het bestuur uit de volgende functies en personen:

Voorzitter: Berry in ’t Hout
Secretaris: Sophia Praat
Penningmeester: Dick Koster

Beleid Stichting Kledingbank gemeente Voorst e.o.:


Het doel van Stichting Kledingbank Voorst is:

a. Het gratis beschikbaar stellen van herbruikbare kleding aan personen die wegens hun financiële positie onvoldoende middelen hebben om de kleding te kunnen betalen.
b. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door kleding in te zamelen en deze op vaste tijdstippen vanuit een daartoe aangewezen locatie beschikbaar te stellen aan voornoemde personen.
c. Maatschappelijke bewustwording creëren over armoede
en armoedebestrijding.
d. Bezoekers uit de doelgroep ontvangen in een omgeving die uitnodigt tot winkelen en waar je welkom bent en mag zijn.

Dit doel wordt bereikt door kleding in te zamelen via particulieren en door bedrijven aan te schrijven voor een kledingdonatie.

SKV zal zich inspannen om de kleding gratis te blijven verstrekken aan haar klanten.
Zowel het bestuur als de medewerkers bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

Samenwerking

SKV staat niet op zichzelf. Voor het behalen van de doelstellingen is samenwerking cruciaal. Zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau wordt de samenwerking opgezocht met relevante partners. Dit zijn onder andere:

  1. Gemeente Voorst
  2. Maatschappelijk Netwerk Voorst
  3. Sociaal werk in de gemeente Voorst
  4. Financiële dienstverlenende instanties
  5. Vluchtelingenwerk gemeente Voorst
  6. Instellingen die zich richten op de godsdienst (kerken)
  7. Huisartsen en Maatschappelijke organisaties (GGZ, Centrum Jeugd en Gezin, Philadelphia zorg, e.a.)
  8. Vereniging van Kledingbanken Nederland (VKN)

Daarbij zijn wij ons bewust dat door deze voorziening we met nog andere belanghebbende partners in gesprek zullen raken.

Voor wie is de kledingbank bedoeld

De hulp van SKV is bedoeld voor mensen die als gevolg van omstandigheden een besteedbaar inkomen hebben op- of onder bijstandsniveau. Deze mensen zijn woonachtig in de gemeente Voorst.

Verantwoording en verslaglegging

Donateurs zullen SKV grotendeels beoordelen op een transparante verantwoording. Naast de begroting en de jaarrekening wordt jaarlijks een activiteitenverslag en een bestuur verslag opgesteld. Deze stukken zijn openbaar en worden op de website gepubliceerd. Voor SKV is een ANBI-status aangevraagd. Ook deze status stelt regels aan de verantwoording.

%d bloggers liken dit: