Algemene informatie

Ook in de gemeente Voorst zijn er mensen die van een minimum inkomen rond moeten komen. Els Bosscher heeft het plan opgevat om, met Thea Bouwmeester, in de gemeente Voorst en omstreken een kledingbank op te starten.

De Kledingbank Voorst e.o. is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) bij de belastingdienst.

……..

Contact:
Stichting Kledingbank gemeente Voorst e.o.
Zutphenseweg 23
7382 AK Klarenbeek.

E-mail : kledingbankvoorst@gmail.com
Bank : NL24SNSB0339447249
KvK:   : 75613050
RSIN : 860340120
Site : https://kledingbankvoorst.nl


Privacy-verklaring

Stichting Kledingbank gemeente Voorst e.o. (hierna te noemen: de Kledingbank)

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

ALGEMEEN

De Kledingbank gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen,
 • uw toestemming vragen als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden, waarvoor de gegevens zijn verstrekt,
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze te respecteren.

WAARVOOR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De gegevens worden verwerkt om een klantenbestand bij te houden.
 • De gegevens van contactpersonen worden verwerkt met als doel dat in geval van onwenselijk gedrag een contactpersoon benaderd kan worden om dit te bespreken.


Voor bovenstaande doelstellingen kan de Kledingbank de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of noteren

 • Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres van een contactpersoon
 • Aantal personen ; volwassenen en kinderen
 • Datum bezoek aan de Kledingbank

BEWAARTERMIJN

De Kledingbank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uw gegevens blijven max. 1 kalenderjaar na het laatste bezoek in ons bestand staan.


BEVEILIGING

De Kledingbank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn daartoe genomen:

 • alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, hebben daarover een geheimhoudingsplicht,
 • op al onze systemen wordt een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid gehanteerd,
 • er word een back-up gemaakt om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd,
 • onze medewerkers en vrijwilligers zijn gewezen op het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

RECHTEN

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens bij de Kledingbank. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan).

KLACHTEN

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Kledingbank. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de wettelijke toezichthouder op het gebied van privacy.

%d bloggers liken dit: